آموزش بافتنی – دومیل بافی – ۴۴ – ژاکت زنانه

سایز:۳۶ – ۳۸ ، ۴۲ – ۴۴ ، ۴۸ – ۵۰

میل شماره:۸

کاموا:۵۵۰ ، ۶۰۰ ، ۶۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۷۵ متر

قسمت پشت:

۷۰ ، ۷۴ ، ۷۸ دانه سر بیندازید. ۴۸ ، ۵۶ ، ۶۴ سانتی‌متر از روی نقشه ببافید. برای یقه از وسط ۱۶ ، ۱۸ ، ۲۰ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱ – ۲ – ۲ دانه کور کنید. قد بافت ۵۳.۵ ، ۶۱.۵ ، ۶۹.۵ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را کور کنید.

قسمت جلو:

۱۰ ، ۱۴ ، ۱۸ دانه سر بیندازید. از روی نقشه ببافید. از طرف وسط جلو ۲ – ۲ در اول رج اضافه کنید. در ادامه ۱ دانه در اول رج اضافه کنید تا ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۹ دانه شود و قد بافت ۱۳.۵ سانتی‌متر شود. ۱۱ ، ۱۲.۵ ، ۱۴ سانتی‌متر ببافید با دو رج فاصله از طرف یقه ۱ دانه کم کنید. قد بافت ۵۳.۵ ، ۶۱.۵ ، ۵۹.۵ سانتی‌متر که شد، دانه سرشانه را کور کنید. طرف دیگر جلو را ببافید.

آستین:

۴۶ ، ۵۰ ، ۵۲ دانه سر بیندازید. از روی نقشه ۳۳.۵ سانتی‌متر ببافید و کور کنید.

نوار دور آستین:

۱۲ دانه سر بیندازید. ۳ دانه از رو ۶ دانه از زیر و ۳ دانه از رو ببافید. با فاصله هر ۸ رج، ۶ دانه را به این ترتیب ۳ دانه را روی ۳ دانه دیگر آورده ببافید به اندازه دور مچ ببافید و کور کنید.

درزها را بدوزید. یک نوار مانند نوار دور مچ ببافید و کور کنید و به دور ژاکت بدوزید.