آموزش بافتنی – دو میل بافتنی – ۴۹ – مانتو زنانه

سایز: ۳۶ – ۳۸

میل شماره: ۵.۵

کاموا: ۱۳۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۸۵ متر

قسمت پشت:

۱۶۰ دانه سر بیندازید. ۵ دانه اول از رو (و ۱۰ دانه از زیر ۱۰ دانه از رو) تکرار کنید و ۵ دانه آخر از رو ببافید. ۸ سانتی‌متر ببافید. از هر طرف دانه‌های از زیر ۱ دانه کم کنید. در ادامه هر ۵ سانتی‌متر که بافتید، از هر طرف دانه‌های از زیر ۱ دانه کم کنید تا دانه‌های از زیر تمام شود. قد بافت ۵۱ سانتی‌متر که شد، دانه‌ها را کور کنید.

نوار بالای دامن:

۲۲ دانه سر بیندازید. ۴ دانه از رو ببافید. ۱۰ دانه از روی نقشه و بقیه را از رو ببافید. ۱۱۹ سانتی‌متر ببافید و کور کنید.

دامن جلوی مانتو:

۸۵ دانه سر بیندازید. ۱۰ دانه از رو ۱۰ دانه از زیر ببافید. ۵ دانه آخر را از رو ببافید. مانند دامن قسمت پشت دوتکه ببافید.

قسمت پیچ بالاتنه:

۱۰۴ دانه سر بیندازید و هر ۸ دانه را با هم پیچ ۴-۴ ببافید. ۳ رج ساده ببافید. این بار برعکس پیچ ببافید. (حصیری شود). ۵ بار که پیچ بافتید، ۲۴ دانه را به طور منظم کم کنید و با ۸۰ دانه بافت را ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو ببافید. ۱۲ سانتی‌متر که بافتید، برای حلقه از هر طرف ۲-۲-۴ دانه کور کنید.

۵\۳۸ سانتی‌متر که بافتید، برای یقه از وسط ۲۵ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۲ دانه کم کنید. قد بافت ۴۰ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور کنید.

بالاتنه جلو:

۵۰ دانه سر بیندازید. ۲ دانه از رو ببافید و بقیه دانه‌ها را مانند پشت پیچ ببافید و کور کنید. در ادامه ۱۲ دانه کم کنید و به این ترتیب ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو ۲ دانه از زیر یکبار از روی نقشه شماره یک و بقیه دانه‌ها را ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید. مانند پشت به بافت ادامه داده.

یقه:

برای یقه قد بافت ۵\۲۹ سانتی‌متر که شد، ابتدا ۸ دانه کور می‌کنیم. در ادامه ۱-۱-۲-۲ کور می‌کنیم. قد بافت ۴۰ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور می‌کنیم. در قسمت وسط جلو ۵ عدد جادکمه می‌بافیم. طرف دیگر جلو را به همین ترتیب می‌بافیم.

آستین:

۳۰ دانه سر بیندازید. ۱۵ سانتی‌متر کشباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو ببافید. در ادامه ۳۵ سانتی‌متر از روی نقشه شماره دو ببافید. برای گشادی آستین با فاصله ۴ رج از هر طرف، ۱ دانه اضافه کنید تا ۴۴ دانه شود. برای حلقه از هر طرف ۲-۲ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۸ مرتبه از هر طرف ۱ دانه و ۲ مرتبه ۲ دانه کم کنید. قد بافت ۵۰ سانتی‌متر که شد، دانه‌های باقیمانده را کور کنید.

درزهای لباس را دوخته با توجه به عکس، از لبه قسمت جلو دامن دانه‌ها را در میل گرفته ۴ خط رکن ببافید و ۱ جادکمه در قسمت راست ببافید.

یقه:

۸۳ دانه در میل گرفته ۵\۱۶ سانتی‌متر رکن ببافید.