آموزش بافتنی – دو میل بافی ۱۰ – پلیور زنانه

سایز ۴۶/۴۴-۴۲-۴۰-۳۸/۳۶ میل شماره ۵

جلو:قسمت جلو را از روی نقشه ببافید.

پشت:قسمت پشت را هم به اندازه سایز که در نقشه هست دانه سر بیندازید. ۱/۵ سانتی متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید و از رج ۳۷ از روی نقشه ببافید و کور کنید.

آستین:۶۹-۶۵-۶۱ دانه سر بیندازید. ۱/۵ سانتی متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. در ادامه ۳۰-۲۸-۲۶ دانه ساده ۱ دانه از رو ۲ تا یکی ژته ۱ دانه از زیر ۱ ژته ۲ تا یکی بقیه ساده بافته می‌شود. برای گشادی آستین از هر طرف با فاصله ۴ رج ۱ دانه اضافه کنید تا دانه‌ها ۱۱۱-۱۰۳-۹۵ دانه شود. قد آستین ۲۵/۵ سانتی متر که شد برای حلقه ابتدا از هر طرف ۳ دانه کور کنید. در ادامه به ترتیب سایز از هر طرف با فاصله دو رج ۱۴-۱۳-۱۲ دانه کور کنید. باقیمانده دانه‌ها را در سه مرحله کور کنید. برای کشباف جلو بلوز به ترتیب سایز ۱۲۶-۱۲۲-۱۱۸ دانه در میل گرفته، ۱/۵ سانتی متر ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید و کور کنید.