آموزش بافتنی – دو میل بافی ۱۱ – شال زنانه

شال اندازه شال: ۳۵×۱۷۰ سانتی متر میل شماره ۷
کاموا ۴۰۰ گرم هر ۱۰۰ گرم ۲۲۰ متر

شال:۶۰ دانه سر بیندازید از روی نقشه ۵۲ دانه اول را از روی نقشه (که ۲۶ دانه است) دوبار ببافید و ۸ دانه آخر نقشه را برای لبه آخر شال ببافید. قد بافت که ۱۷۰ سانتی متر شد، (دقت کنید که دو سر شال مثل هم باشد) کور کنید.

baft8-2