آموزش بافتنی – دو میل بافی ۱۳ – اشارپ

سایز ۴۴ میل شماره ۳
کاموا ۲۰۰ گرم هر ۱۰۰ گرم ۳۹۵ متر

بافت را با ۵ دانه شروع کنید و از روی نقشه شماره ۱ weltشروع کنید و بعد نقشه شماره ۱ Ri6ادامه دهید. بعد welt 2و بعد Rib 2به ترتیب ببافید. موقعی که نقشه‌های weltمانند نقشه Ribکه در کنار یکبار ۱ دانه اضافه و یکبار ۲ دانه اضافه کنید.