آموزش بافتنی – دو میل بافی ۱۷ – پیراهن و پانچو زنانه

بلوز

سایز: ۴۶-۴۴ (۴۲-۴۰) ۳۸-۳۶

کاموا: ۳۰۰ گرم

کاموای سفید: ۲۰۰ (۲۰۰) ۱۵۰ گرم

هر ۱۰۰ گرم ۲۸۰ متر

میل شماره: ۴ و میل گرد شماره ۴.۵

پشت: ۱۱۴ (۱۰۶) ۹۸ دانه سر بیندازید. ۱ سانتی‌متر ساده ببافید. ۱ رج ۲ تا یکی ۱ ژته و ۱ سانتی‌متر ساده ببافید. (دندان موشی) با فاصله هر ۸ سانتی‌متر از هر طرف ۱ دانه کم کنید تا ۱۰۸ (۱۰۰) ۹۲ دانه شود. قد بافت ۴۰ سانتی‌متر که شد، برای حلقه از هر طرف ۲-۲-۳ کم کنید. قد بافت ۵۹.۵ (۵۷.۵) ۹۲ سانتی‌متر که شد، برای یقه از وسط ۲۸ (۲۶) ۲۴ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف یقه ۲-۲ کور کنید. قد بافت ۶۱.۵ (۵۸.۵) ۵۶.۵ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور کنید.

جلو:قسمت جلو را مانند پشت ببافید. قد بافت ۵۷.۵ (۵۵.۵) ۵۳.۵ سانتی‌متر که شد، یقه را مانند پشت کور کنید.

آستین: ۵۰ (۴۶) ۴۲ دانه سر بیندازید و مانند پشت ببافید. برای گشادی آستین با فاصله ۶ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا ۸۴ (۷۶) ۶۸ دانه شود. قد آستین ۲۸ سانتی‌متر که شد، برای حلقه به ترتیب سایز از هر طرف ۲-۳ دانه و ۱۲ مرتبه از هر طرف ۱ دانه و در ادامه ۳-۲ دانه کور کنید.

(سایز دیگر ۲-۲-۲-۲-۳ و ۱۰ مرتبه از هر طرف ۱ دانه و ۳-۲ دانه کور کنید) و سایز دیگر ۲-۲-۲-۲-۳ دانه و ۸ مرتبه از هر طرف ۱ دانه و ۳-۲-۲-۲-۲ دانه کور کنید. قد بافت ۴۰ سانتی‌متر که شد، دانه‌های باقیمانده را در سه مرحله کور کنید.

یقه:درزهای سرشانه را دوخته از دور یقه ۱۰۴ (۱۰۰) ۹۶ دانه در میل گرفته مانند پایین بلوز ۱ سانتی‌متر ببافید.

پانچو

سایز: ۴۶-۴۴ (۴۲-۴۰) ۳۸-۳۶

کاموا: ۲۵۰ گرم ـ هر ۱۰۰ گرم ۲۸۰ متر

میل شماره: ۴

پانچو:۱۱۵ (۱۰۷) ۹۹ دانه سر بیندازید. ۱.۵ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. از روی نقشه ۱۴۵ (۱۳۸) ۱۳۱ سانتی‌متر ببافید. ۱.۵ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید و کور کنید. با توجه به الگو سرشانه را بدوزید.