آموزش بافتنی – دو میل بافی ۲۸ – پیراهن و شلوار زنانه

بلوز

سایز: ۴۴-۴۶ (۴۰-۴۲) ۳۶-۳۸

کاموا: ۷۰۰ (۶۵۰) ۶۰۰ گرم

کاموای سرمه‌ای: ۵۰ گرم

هر ۱۰۰ گرم ۲۶۰ متر

میل شماره: ۴.۵ – ۴ – ۳.۵

پشت: ۱۱۳ (۱۰۵) ۹۷ دانه با میل شماره ۴.۵ ، ۷ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. با میل شماره ۳.۵ سلاتیک به این ترتیب در همه رج‌ها دانه‌های رو را نمی‌بافید و ژته می‌اندازید و دانه‌های از زیر را با ژته ۲ تا یکی می‌کنیم؛ طوری که ژته‌ها پیچ نداشته باشد. قد بافت ۵۳ (۵۱.۵) ۵۰ سانتی‌متر که شد، برای سرشانه از هر طرف به ترتیب سایز ۳-۲-۱ از هر طرف کور کنید. ۴-۴-۶-۶ (۳-۳-۳-۴-۴-۵-۵) ۴-۴-۴-۴-۳-۳-۳ دانه کور کنید. قد بافت ۵۹ (۵۷.۵) ۵۶ سانتی‌متر که شد، برای یقه ابتدا از وسط ۴۹ (۴۷) ۴۵ دانه کور کنید و در ادامه از هر طرف ۱-۱-۲-۳ دانه کور کنید.

جلو:قسمت جلو را مانند پشت ببافید. قد بافت ۵۷.۵ (۵۶) ۵۴.۵ سانتی‌متر که شد، برای یقه از وسط جلو ۴۱ (۳۹) ۳۷ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱-۱-۲-۳ کور کنید.

آستین:۵۹ (۵۶) ۵۳دانه سر بیندازید. ۴ سانتی‌متر کشباف ببافید و با میل شماره ۳.۵ مانند پشت ببافید. با توجه به عکس هر ۷ سانتی‌متر با رنگ سرمه‌ای ۲ رج از رو ببافید. با فاصله ۲۰ (۱۶) ۱۴ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید. ۱۸.۵ سانتی‌متر بعد از آخرین سرمه‌ای که بافتید، برای حلقه از هر طرف ۲ دانه کور کنید و با فاصله ۲ رج به ترتیب سایز ۱۳ (۱۲) ۱۱ مرتبه از هر طرف ۱ دانه کم کنید.

یقه:درزهای سرشانه را بدوزید. با میل شماره ۴.۵ به ترتیب سایز ۱۱۴ (۱۱۰) ۱۰۶ دانه در میل گرفته ۲ رج با رنگ سرمه‌ای ببافید و با رنگ قرمز ۳ سانتی‌متر کشباف ببافید.

شلوار

سایز: ۴۴-۴۶ (۴۰-۴۲) ۳۶-۳۸

کاموا: ۴۵۰ گرم

کاموای قرمزرنگ: ۵۰ گرم

هر ۱۰۰ گرم ۲۶۰ متر

میل شماره: ۴ ـ ۴.۵

پشت و جلو با میل شماره ۴ ، ۷۶ (۷۲) ۶۸ دانه سر بیندازید. ۱۰ سانتی‌متر کشباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو ببافید. در رج بعد، ۴ (۲). دانه به بافت اضافه کنید و با فاصله هر ۴ (۸) ۱۲ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید. قد بافت ۶۸ سانتی‌متر که شد، ۴ رج ببافید و ۴ (۳) ۲ از هر طرف اضافه کنید. در ادامه از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا ۱۲۷ (۱۱۹) ۱۱۱ دانه شود. قد بافت ۷۰ سانتی‌متر که شد، از هر طرف ۳ دانه کور کنید. با فاصله ۲ رج ۱-۱-۱-۱-۱-۱-۲-۲ کور کنید. ۴ رج ببافید. از طرف قسمت پشت ۱-۱-۱ کور کنید. ۲ رج ببافید. ۲ دانه کور کنید. قد بافت ۸۷.۵ (۸۶) ۸۵ سانتی‌متر که شد، از طرف جلو ۸ مرتبه به ترتیب سایز ۱۲ (۱۱) ۱۰ دانه کور کنید. قد بافت ۹۳ (۹۱.۵) ۹۰.۵ سانتی‌متر که شد، دانه‌ها را کور کنید. طرف دیگر را به همین ترتیب ببافید. نوار قرمز کنار شلوار با میل شماره ۳.۵، ۱۱ دانه سر بیندازید و ۸۸.۵ (۸۷) ۸۶ سانتی‌متر ببافید و کور کنید. با توجه به عکس، در کنار پهلو شلوار بدوزید.

درزهای شلوار را بدوزید. از دور کمر شلوار با میل گرد شماره ۴.۵، ۱۹۸ (۱۸۲) ۱۶۶  دانه در میل گرفته و ۱۰ سانتی‌متر ببافید و کور کنید.

برای کمر شلوار، ۱۳۰ (۱۲۰) ۱۱۰ سانتی‌متر دانه سر بیندازید. ۲ سانتی‌متر ساده ببافید. یک رج از رو و ۲ سانتی‌متر ساده ببافید و کور کنید. به کمر شلوار بدوزید. از خط یک رج به رو به داخل تا کنید و کش رد کنید.