آموزش بافتنی – دو میل بافی ۲۹ – پیراهن زنانه

بلوز

سایز: ۴۶-۴۸ (۴۲-۴۴) ۳۸ـ۴۰

کاموای طوسی و سرمه ای:هر کدام ۳۵۰ (۳۰۰) ۲۵۰ گرم

کاموای قرمزرنگ: ۵۰ گرم

هر ۱۰۰ گرم ۲۲۰ متر

میل شماره: ۴

پشت:۱۰۴ (۹۶) ۸۸ دانه سر بیندازید. ۲ سانتی‌متر کشباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو ببافید. با توجه به عکس، رنگ را عوض کنید. ۲۵ سانتی‌متر ببافید و با فاصله منظم از هر طرف ۳ مرتبه ۱ دانه کم کنید تا ۹۸ (۹۰) ۸۲ دانه شود. به همین ترتیب اضافه کنید. قد بافت  ۳۹.۵ (۳۷) ۳۴.۵ سانتی‌متر که شد، برای حلقه از هر طرف ۱-۳-۲-۱ کور کنید. قد بافت ۵۶ سانتی‌متر که شد، برای یقه ابتدا از وسط ۴۴ (۳۲) ۳۰ دانه کور کنید. و از هر طرف یقه ۱-۲ کور کنید. دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور کنید.

جلو:قسمت جلو را مانند پشت ببافید. قد بافت ۴۹.۵ سانتی‌متر که شد، برای یقه ابتدا از وسط  ۲۲ (۲۰) ۱۸ دانه کور کنید و در ادامه از هر طرف یقه ۱-۱-۲-۲-۳ کور کنید. سرشانه را مانند پشت در دو مرحله کور کنید.

آستین:۴۷ (۴۲) ۳۶ دانه سر بیندازید. ۲ سانتی‌متر کشباف ببافید. بعد از کشباف ۳ دانه به بافت اضافه کنید. برای گشادی آستین با فاصله ۵ رج به ترتیب سایز ۱۶ (۱۴) ۱۲ مرتبه از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید. قد آستین ۳۱.۵ سانتی‌متر که شد، برای حلقه از هر طرف ۲-۲-۲-۲ و ۳ دانه کور کنید و ۸ مرتبه از هر طرف ۱ دانه کور کنید. قد بافت ۴۱.۵ سانتی‌متر که شد، دانه‌های باقی‌مانده را در سه مرحله کور کنید.

یقه درزهای بلوز را بدوزید. از دور یقه ۱۰۰ (۹۶) ۹۲ دانه در میل بگیرید و ۲ سانتی‌متر کشباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو ببافید.