آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۴۳ – تونیک زنانه

سایز: ۳۶ – ۳۸ ، ۴۰ – ۴۲ – ۴۴ – ۴۶

میل شماره: ۶

کاموا: ۵۰۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ گرم 

هر ۵۰ گرم ۱۳۵ متر

قسمت پشت:

۸۶ – ۹۸ – ۱۱۰ دانه سر بیندازید و از روی نقشه شماره یک ۳ رج اول را تکرار کنید. (۱۴ دانه که در نقشه شماره یک مشخص است) ۳۰.۵ سانتی‌متر ببافید. در ادامه ۱۵ سانتی‌متر از روی نقشه از رج ۵ تا ۱۹ را تکرار کنید.

در ادامه تا رج ۲۳ می‌بافیم (با توجه به عکس) ۲۰.۵ – ۲۲.۵ – ۲۴.۵ سانتی‌متر ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو ببافید.

برای یقه ۱۴ – ۱۶ – ۱۸ دانه از وسط کور کنید. در ادامه از هر طرف ۲ – ۳ کور کنید. قسمت کشباف ۲۲.۵ – ۲۴.۵ – ۲۶.۵ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور کنید.

قسمت جلو:

جلو را مانند پشت ببافید. قسمت کشباف ۱۳.۵ – ۱۵.۵ – ۱۶.۵ سانتی‌متر که شد، برای یقه ابتدا از وسط ۸ – ۱۰ – ۱۲ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱ – ۱ – ۱ – ۲ – ۳ دانه کور کنید. قد قسمت کشباف ۲۲.۵ – ۲۴.۵ – ۲۶.۵ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور کنید.

آستین:

۶۲ – ۶۲ – ۷۴ دانه سر بیندازید. ۹.۵ سانتی‌متر ۲ دانه از رو ۲ دانه از زیر ببافید. ۹.۵ سانتی‌متر از روی نقشه شماره ۲ تا رج ۱۷ را تکرار کنید. (۱۲ دانه که در نقشه مشخص است) ۲۷ سانتی‌متر هم از رج ۲۱ تا ۲۳ را تکرار کنید.

برای گشادی آستین با فاصله هر ۴ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا ۶۸ – ۷۴ – ۸۰ دانه شود. دانه‌ها را کور کنید.

آستین دیگر را به همین ترتیب ببافید.

یقه:

درزهای لباس را بدوزید. از دور یقه ۸۸ – ۹۲ – ۹۶ دانه در میل گرفته ۲۳ سانتی‌متر کشباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو ببافید.