آموزش بافتنی – دو میل بافی ۹ – پیراهن زنانه

سایز ۴۴/۴۲-۳۸-۳۶ میل شماره ۴ و ۴/۵
کاموا ۲۰۰-۱۷۵ گرم هر ۱۰۰ گرم ۶۵۰ متر

جلو:قسمت جلو با میل شماره چهار، ۱۲۳-۱۱۱ دانه سر بیندازید. ۱ خط رکن بافته و با میل شماره ۴/۵ از روی نقشه ۳۸ سانتی متر ببافید. برای حلقه از هر طرف ۱-۱-۲-۳-۴ کور کنید. قد بافت ۵۱-۵۰ سانتی متر که شد برای گودی یقه از وسط ۱۹ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱+۱+۱+۲+۲+۴ کور کنید. قد حلقه ۲۱-۲۰ سانتی متر که شد دانه‌های سر شانه را در دو مرحله کور کنید.

پشت:قسمت پشت را مانند جلو ببافید. قد بافت ۵۹-۵۸ سانتی متر که شد برای یقه ابتدا از وسط ۲۱ دانه کور کنید. بعد از هر طرف ۵+۵ کور کنید. قد حلقه که ۲۱-۲۰ سانتی متر که شد سر شانه را در دو مرحله کور کنید.

آستین:آستین را با میل شماره چهار ۵۱ دانه سر بیندازید. ۱ خط رکن ببافید و با میل شماره ۴/۵ از روی نقشه ۴۵ سانتی متر ببافید. برای گشادی آستین در موقع بافت با فاصله هر ۳ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا گشادی آستین ۸۱-۷۵ دانه شود. برای حلقه از هر طرف ۲+۳ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۲۳ مرتبه از طرف ۱ دانه کور کنید. یکبار هم یکبار هم ۳-۲ کور کنید. قد آستین ۶۱ سانتی متر که شد دانه‌های باقیمانده را در سه مرحله کور کنید.

یقه: یقه را با میل شماره چهار از دور یقه ۱۱۲ دانه در میل گرفته ۴/۵ سانتی متر ساده ببافید و کور کنید.