آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۴۲ – ژاکت زنانه

سایز:۳۶ – ۳۸  ، ۴۰ – ۴۲

میل شماره: ۶

کاموا:۳۵۰ – ۴۰۰گرم

هر ۵۰ گرم ۸۵ متر

قسمت پشت:

۶۲ ۷۰ دانه سر بیندازید. ۳ رج از رو ببافیـد. بـه ترتیـب سـایز ۲۸.۵ – ۳۱ سانتیمتر از روي شماره یک ببافید. براي حلقه از هر طرف ۴ دانه کور کنید. در ادامـه با فاصله چهار رج ۴ مرتبه ۱ دانه کور کنید.

قد بافت ۳۲.۵ – ۳۵ سانتیمتر شد براي یقـه ابتـدا از وسـط ۳۲ – ۳۶ دانـه کـور کنیـد. در ادامه از هر طرف ۲ – ۳ – ۴ دانه کور کنید. قد بافت ۳۵ – ۳۷.۵ سانتیمتر میشود.

قسـمت جلـو:

۳۷ – ۴۱ دانـه سـر بیندازیـد. ۳ رج از رو ببافیـد. ۱۹ دانـه اول را از روي نقشه شماره سه ببافید و بقیه دانهها را از روي نقشه شماره یک ببافید.

مانند پشت ببافید. براي یقه با توجه به عکس قد بافت ۳۰.۵ – ۳۲.۵ سانتیمتر شـد، ابتـدا ۱۴ – ۱۶ دانه کم کنید. در ادامه ۱ – ۱ – ۲ – ۲- ۲ – ۳ کور کنید. قد بافت ۳۵ – ۳۷.۵ سـانتیمتـر میشود. قسمت راست جلو را به همین ترتیب و از روي نقشه شماره ۲ و یک ببافید.

آستین:

۵۲ – ۵۸ دانه سر بیندازید. ۱۲ سانتیمتـر سـلاتیک ببافیـد. ۱ سـانتیمتـر از رو ببافید. ادامه بافت از روي نقشه شماره یک ببافید. براي گشادي آستین با فاصله هـر ۵ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا ۶۲ – ۶۸ دانـه شـود. ۳۲.۵ سـانتیمتـر کـه از روي نقشه ببافید. حلقه آستین را مانند حلقه پشت کور کنیـد. قـد آسـتین ۵۲ سـانتیمتـر کـه شد دانهها را کور کنید. آستین دیگر را نیز به همین ترتیب ببافید.

نوار دور یقه:

۲۱ دانه سر بیندازیـد. ۱۹ دانـه وسـط را از روي نقشـه شـماره دو ۱۳۰ سانتیمتر ببافید ( یا به اندازه دور یقه ) و کور کنید. درزها را بدوزیـد. نـوار دور یقـه را با توجه به عکس بدوزید. از دور یقه و سـجاف جلـو دانـه در میـل گرفتـه ۵ ر ج از رو ببافید و کور کنید.