آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۴۵ – بلوز زنانه

سایز:۳۶ – ۳۸ ، ۴۰ – ۴۲ ، ۴۶ – ۴۸

میل شماره:۶

کاموا: ۸۵۰ ، ۹۰۰ ، ۹۵۰ گرم

 هر ۵۰ گرم ۵۵ متر

قسمت پشت:

۶۶ – ۷۴ – ۸۲ دانه سر بیندازید. کشباف سلاتیک ببافید. دانههـاي وسـط را از روي نقشه ببافید. قد بافت ۲۵.۵ ، ۲۷.۵ ، ۲۹ سانتیمتـر کـه شـد، بـراي حلقـه آسـتین دست راست ۲ – ۲ – ۲ کور کنید. حلقه را که کور کردید براي آستین دست چـپ ابتـدا ۳ – ۲ – ۳ دانه اضافه کنید. در ادامه به ترتیب سایز ۴۸ – ۵۰ – ۵۲ دانه اضـافه کنیـد.

قـد بافـت ۴۶.۵ ، ۵۰  ، ۵۳.۵ سانتیمتر که شد، تمام دانهها را کور کنید.

قسمت جلو:

جلو را مانند پشت ببافید. قد بافت ۴۰ ، ۴۳.۵ ، ۴۷ سانتیمتر کـه شـد، بـراي یقه ابتدا از وسط ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱ – ۱ – ۱ – ۲ – ۲ – ۳ دانـه کور کنید. قد بافت ۴۶.۵ ، ۵۰ ، ۵۳.۵ سانتیمتر که شد، دانهها را کور کنید.

آستین:

۴۲ ، ۴۶ ، ۵۰ دانه سر بیندازید و از روي نقشه ببافید. براي گشـادي آسـتین بـا فاصله ۴ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا ۵۲ ، ۵۶ ، ۶۰ دانه شود. ۴۰ سانتیمتر کـه بافتید، براي حلقه ابتدا از هر طرف ۱ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ کور کنید. در ادامـه بـا فاصـله ۲ رج ۹ مرتبه ۱ دانه کور کنید. قد بافت ۵۲ سانتیمتر که شـد، دانـههـاي باقیمانـده ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۴ دانه را در سه مرحله کور کنید.

یقه:

درزهاي بلوز را بدوزید. از دور یقه ۶۸ ، ۷۲ ، ۷۶ دانه در میل گرفتـه ۶ سـانتیمتـر از زیر ببافید. در رج بعد ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ دانه اضـافه کنیـد. ۸ سـانتیمتـر ۱ دانـه از زیـر ۱ دانه از رو ببافید. ۱۰ سانتیمتر هم ۱ دانـه از رو (بـه دانـههـاي از زیـر ۱ دانـه اضـافه

کنید) و ۲ دانه از زیر ببافید و کور کنید.