آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۴۷ – پالتو زنانه

سایز: ۳۸ – ۴۰

میل شماره: ۶

کاموا: ۹۵۰ گرم

 هر ۵۰ گرم ۸۰ متر

قسمت پشت:

۹۵ دانـه سـر بیندازیـد. ۱۵ دانـه را ۱ دانـه از زیـر ۱ دانـه از رو ببافیـد. ( جودانه که در رج پشت برعکس بافته میشود ) یـک دانـه سـلاتیک ۶۳ دانـه جودانـه ۱ دانه سلاتیک ۱۵ دانه جودانه ۴۳ سانتیمتر به همین ترتیب ببافید.

براي حلقه با یک رج فاصله ۱ دانه از زیر ببافید یک دانه کور کنیـد. در آخـر ۲ تـا یکـی کنید و ۱ دانه از زیر ببافید. به همین ترتیب ببافید. قد بافت ۷۶.۵ سـانتیمتـر مـیشـود. ۲۷ دانه پشت یقه را کور کنید.

قسمت جلو:

۳۴ دانه سر بیندازید. ۱۵ دانه از روي نقشه شماره ۳ ببافیـد. ۲ دانـه از رو و ۱۵ دانه را از وي نقشه شماره یک ببافید و ۲ دانه از زیر ببافید. نقشه شماره سه کـه تمام شد، از رج ۲۳ تکرار کنید.

با توجه به عکس بعد از ۱۵ دانه اضافه میکنیم تا نقشه شماره سه تکمیل شـود و بعـد از ۲ دانه از رو هم اضافه میکنیم تا نقشه شماره یک تکمیل شـود. بافـت را ادامـه داده حلقه را مانند پشت میبافیم. قد بافت ۷۶.۵ سانتیمتر که شد، دانههـا را کـور مـیکنـیم

طرف دیگر جلو را از روي نقشه شماره دو و یک میبافیم.

آستین:

در ۳ قسمت بافته میشود:

ابتدا قسمت وسط:

۵ دانه سر میانـدازیم و از روي نقشـه شـماره چهـار مـیبـافیم. از روي نقشه بافت را از رج ۱۸ تکرار میکنیم. ۲۴ سانتیمتر که بافتیـد ایـن بـار نقشـه را برعکس کرده میبافیم تا به رج اول برسیم. دانهها را کور میکنیم.

قسمت پایین بافت:

از لبه بافت ۵۰ دانه در میل گرفته ۱۸ سانتیمتـر کشـباف ۲ دانـه از زیر و ۲ دانه از رو میبافیم.

قسمت بالاي آستین:

دانه در میل گرفته و جودانه میبـافیم. ۲.۵ سـانتیمتـر مـیبـافیم. براي حلقه آستین ۱ دانه از زیر و ۲ تا یکـی و در آخـر رج ۲ تـا یکـی و ۱ دانـه از زیـر میبافیم.

با دو رج فاصله از هر طرف ۲ تـا یکـی مـیکنـیم. قـد حلقـه جلـو آسـتین ۳۲ سانتیمتر که شد، از اول رج ۲ تا یکی میکنیم. قسمت پشت حلقه را مثل قبل مـیبـافیم تا دانهها تمام شود. آستین دیگر را به همین ترتیب میبافیم.

یقه:

درزها را دورخته از دور یقه ۱۰۸ دانه در میل گرفته و ۲۶ سـانتیمتـر کشـباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو بافته و کور میکنیم.