آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۴۸ – پلیور زنانه

سایز:۳۶ – ۳۸ ، ۴۲ – ۴۴

میل شماره: ۴.۵

کاموا: ۹۰۰ ، ۹۵۰ گرم

 هر ۵۰ گرم ۸۵ متر

قسمت پشت:

۸۰ ، ۸۸ دانه سر بیندازید. ۵ سانتیمتر کشباف ۱ دانه از زیـر و  دانـه از رو ببافید.

۲۴ دانه به بافت اضافه کنید و در رج بعد با توجه به عکس هـر ۸ دانـه را بـا هم پیچ ببافید. ۳ رج ببافید. این دفعه برعکس پیچ ببافید.(تا پیچها حصیر مـیشـود) ۱۳ مرتبه که پیچ بافتید، ۲۴ دانه را به طور منظم کم کنید. در ادامه از رو ببافید تا قـد بافـت ۳۲.۵ ، ۳۵ سانتیمتر شود.

آستین:

۴۰ ، ۴۴ دانه سر بیندازید و از روي نقشه ببافید. ۱۲۹ ، ۱۳۹ سـانتیمتـر ببافیـد و کور کنید.

براي قسمت بالاي لباس از لبه بافت نوار آستین:

۱۲۹ ، ۱۳۹ سانتیمتر ۲۳۳ ، ۲۵۱ دانه در میل گرفته سـلاتیک ببافیـد. ۱.۵ سـانتیمتـر که بافتید از هر طرف در اول هر رج ۸ ، ۹ دانه کم کنید تا براي یقه ۴۱ ، ۴۵ دانه بماند.

قسمت جلو:

قسمت جلو بلوز را بـه همـین ترتیـب ببافیـد. درزهـا را بدوزیـد و ۸۲ ، ۹۰ دانه یقه را ۸ سانتیمتر ببافید.

از لبه آستین ۵۶ ، ۵۸ دانه در میل گرفته و ۳ سانتیمتر کشباف ببافید.