آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۵۰ – مانتو

سایز: ۳۶-۳۸ , ۴۰-۴۲ , ۴۴-۴۶

میل شماره: ۴٫۵

کاموای رنگ سرمه‌ای: ۵۰۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ گرم

کاموای آبی نفتی: ۲۰۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ گرم

کاموای گل‌بهی: ۱۵۰ – ۲۲۰ – ۲۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۱۰۰ متر

قسمت پشت:

۱۰۷ – ۱۱۹ – ۱۳۱ دانه سر بیندازید. ۶ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. ۱۴ دانه کم کنید و از روی نقشه ۷۷ – ۷۹ – ۸۱ سانتی‌متر ببافید. برای حلقه از هر طرف ۱-۱-۱-۲-۳ کم کنید. قد بافت ۱۰۰ سانتی‌متر که شد، برای یقه از وسط ۳۳ – ۳۹ – ۴۳ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۲ دانه کور کنید .قد بافت ۱۰۲ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را کور کنید.

قسمت جلو:

۵۵ – ۶۱ – ۶۷ دانه سر بیندازید. ۶ سانتی‌متر کشباف ببافید. ۱۵ دانه کم کنید. برای یقه قد بافت ۷۱.۵ – ۷۳ – ۷۳ سانتی‌متر که شد، از طرف یقه هر ۴ رج ۱ دانه کم کنید. قد بافت ۱۰۲ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را در دو مرحله کور کنید.

درزها را دوخته برای دور حلقه ۵۵ – ۵۹ – ۶۳ دانه سر بیندازید و ۶ سانتی‌متر کشباف ببافید و به دور حلقه بدوزید.

برای سجاف جلو، ۱۲ دانه سر بیندازید و به اندازه لبه جلو کشباف ببافید و به لبه لباس بدوزید.