آموزش بافتنی – دو میل بافی – ۵۱ – پیراهن زنانه

سایز: ۳۶ – ۳۸ ، ۴۰ – ۴۲ – ۴۶

میل شماره: ۴

کاموا: ۶۵۰ ، ۷۰۰ ، ۷۵۰ گرم

هر ۵۰ گرم ۱۳۵ متر

قسمت پشت:

۲۸۰ ، ۳۰۴ ، ۳۲۸ دانه سر بیندازید. ۵ دانه از زیر و ۳ دانه از رو تا آخر ببافید. ۳۹.۵ سانتی‌متر به همین ترتیب ببافید. بافت را از روی نقشه شماره یک ادامه دهید. ۱۹.۵ سانتی‌متر ببافید. برای حلقه از هر طرف ۱-۱-۲-۲-۳ دانه کور کنید. قد ۳۸ ، ۴۰.۵ ، ۴۲.۵  سانتی‌متر که شد، برای یقه ابتدا از وسط ۲۷ ،۳۰ ، ۳۳ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۲ دانه کور کنید. قد بافت ۴۱.۵ ، ۴۴ ، ۴۶ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را کور کنید.

قسمت جلو:

جلو را مانند پشت ببافید. قد بافت ۳۳.۵ ، ۳۶ ، ۳۸ سانتی‌متر که شد، برای یقه ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۴ دانه کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱-۱-۲-۲-۳ قد بافت بالاتنه ۴۱.۵ ،  ۴۴ ، ۴۶ سانتی‌متر که شد، دانه‌های سرشانه را کور کنید.

آستین:

۶۵ ، ۷۷ ، ۸۹ دانه سر بیندازید و ۴۹ سانتی‌متر از روی نقشه شماره دو ببافید. برای حلقه از هر طرف ۲-۳ کور کنید. در ادامه ۷ مرتبه از هر طرف با دو رج فاصله ۱ دانه کور کنید. در ادامه ۲-۳ کور کنید. دانه‌های باقیمانده ۲۱ ، ۲۹ ، ۳۷ دانه را در سه مرحله کور کنید.

یقه:

درزهای لباس را دوخته از دور یقه ۱۲۰ ، ۱۲۶ ، ۱۳۲ دانه در میل گرفته ۶ دانه از زیر ۲ دانه از رو ببافید. ۴ سانتی‌متر ساده ببافید و کور کنید و از آن رج که دانه کم کردیم به داخل تا کرده و بدوزید.