آموزش بافتنی – قلاب بافی ۳۲

وسایل مورد نیاز:

۲۵۰ گرم نخ موهر

( هر ۱۰۰ گرم، ۴۶۰ متر نخ )

قلاب شماره ۴.۵

برای شروع، ۳ + ۱۶۱ زنجیره ببافید و تا ارتفاع ۳۶ cm به بافتن ادامه دهید. بعد به اندازه ۲۸ cm از وسط (یقه) ، بافت را رها کنید و مابقی را بطور جداگانه، ۷ cm ببافید. بعد به همان تعداد زنجیره که رها کرده بودید به وسط بافت اضافه کنید و به ارتفاع ۴۳ cm ببافید.