آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۵۶ – پلیور زنانه

وسایل مورد نیاز:

۵۰۰ گرم نخ به رنگ قهوهای و ۲۰۰ گرم نخ به رنگ آلبالویی و ۱۰۰ گرم نخ به رنگ بژ برای سایز ۳۸ – ۴۰

۵۵۰ گرم نخ به رنگ قهوهای و ۲۰۰ گرم نخ به رنگ آلبالویی و ۱۰۰ گرم نخ به رنگ بژ برای سایز ۴۲ – ۴۴

۶۰۰ گرم نخ به رنگ قهوهای و ۲۵۰ گرم نخ به رنگ آلبالویی و ۱۰۰ گرم نخ به رنگ بژ برای سایز ۴۶ – ۴۸

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۴۰ متر نخ )

قلاب شماره ۴.۵

برای شروع بافتن قسمت اصلی لباس، ۳ + ۱۱۳ (۱۰۵) ۹۷ زنجیره ببافید و به بافتن ادامه دهید تا به اندازههای داده شده در الگوی لباس برسید.

برای شروع بافتن آستین، ۳ + ۵۷ (۵۷) ۴۹ زنجیره ببافید و به بافتن ادامه دهید تا به ارتفاع مورد نظر برسید.