آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۶۳ – تاپ زنانه

وسایل مورد نیاز:

۳۰۰ گرم نخ به رنگ خاکستری و ۲۰۰ گرم نخ به رنگ سفید برای سایز ۳۶ – ۳۸

۵۰۰ گرم نخ به رنگ خاکستری و ۳۰۰ گرم نخ به رنگ سفید برای سایز ۴۶ – ۴۸

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۱۰ متر نخ )

قلاب شماره ۶

ابتدا بالاتنه را ببافید. برای شروع، ۳ + (۷۵ ) ۶۱ زنجیره ببافید. پشت و جلوی لباس مانند هم بافته میشوند. بعد قسمت پایین لباس را با رنگ سفید ببافید. ابتدا روی همه زنجیرهها، یک رج پایه بلند ببافید و بعد پایهها را به سه قسمت تقسیم کنید.

برای سایز کوچک ۱۵ ، ۳۵ ، ۱۵ و برای سایز بزرگ ۱۵ ، ۴۵ ، ۱۵ در نظر بگیرید و ۹ رج دیگر پایه بلند ببافید. این بار ( از رج دوم تا دهم ) بعد ازهر قسمت روی یک پایه بلند، دو پایه بلند ببافید. ( هر رج ۲ عدد پایه بلند اضافه میشود.) در انتهای بافت شما باید تعداد ( ۱۱۱ ) ۹۷ پایه بلند داشته باشید.