آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۸۷ – سرافن زنانه

وسایل مورد نیاز:

۲۰۰ گرم نخ برای سایز ۳۴ – ۳۶

۲۵۰ گرم نخ برای سایز ۳۸ – ۴۰

۳۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۲ – ۴۴

۳۵۰ گرم نخ برای سایز ۴۶ – ۴۸

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۸۰ متر نخ )

قلاب شماره ۴

برای شروع، ۱ + ۲۱۶ ، ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۱۴۴ زنجیره ببافید. با توجه به اندازههای الگوی لباس به بافتن ادامه دهید.