آموزش بافتنی – قلاب بافی – ۸۹ – شال زنانه

وسایل مورد نیاز:

۳۰۰ گرم نخ برای سایز ۳۴ – ۳۶

۳۵۰ گرم نخ برای سایز ۳۸ – ۴۰

۴۰۰ گرم نخ برای سایز ۴۲ – ۴۴

( هر ۱۰۰ گرم، ۲۸۰ متر نخ )

قلاب شماره ۶

ابتدا قسمت شال را ببافید. ۳ + ۳۱ زنجیره ببافید و از نقشه شماره یک برای بافتن استفاده کنید.

بعد از قسمت طول شال، ۲۱۷ ( ۲۰۳ ) ۱۸۹ زنجیره در نظر بگیرید و به ارتفاع ۳ cm نقشه شماره ۲ را ببافید.

از وسط شال ۶۵ ( ۶۰ ) ۵۰ زنجیره در نظر بگیرید و قسمت پشت لباس را ببافید. کل پشت را پایه دوبل       (page1image2504928) ببافید.

پهلوی لباس را بدوزید و بعد در قسمت آستین ۵۱ ( ۴۸ ) ۴۶ زنجیره در نظر بگیرید و به ارتفاع ۹ cm پایه ساده ببافید.