آموزش بافتنی – دو میل بافی ۳۲ – بلوز زنانه

سایز: ۳۸-۴۰

کاموا: ۴۵۰ گرم ـ هر ۱۰۰ گرم ۲۸۰ متر

میل شماره: ۳.۵ ـ ۴.۵

پشت:۹۳ دانه سر بیندازید. از روی نقشه شماره یک ببافید. قد بافت ۶۴ سانتی‌متر که شد، از وسط برای یقه ۲۴ دانه در ادامه از هر طرف ۱-۲ کور کنید.

جلو:قسمت جلو را مانند پشت ببافید. یقه را هم از روی نقشه یک، ببافید و کور کنید.

آستین:۴۵ دانه سر بیندازید و از روی نقشه شماره ۲ ببافید. نقشه فقط در وسط آستین بافته می‌شود. ۱۳ سانتی‌متر که بافتید، برای گشادی آستین با فاصله ۸ رج از هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا ۶۳ دانه شود. قد آستین ۴۳.۵ سانتی‌متر که شد، با فاصله ۴ رج از هر طرف، ۱ دانه کم کنید تا ۴۹ دانه شود. در ادامه، با فاصله ۲ رج از هر طرف ۱ دانه کم کنید تا قد آستین ۶۴.۵ سانتی‌متر شود و ۱۷ دانه بماند.

یقه:درزهای بلوز را بدوزید. آستین‌ها را وصل کنید. با میل گرد شماره ۴.۵ از دور یقه ۱۰۲ دانه در میل گرفته ۲ سانتی‌متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. در وسط یقه ۳ تا یکی کنید.